ساختمان چشم-عصب بینایی

    

 optic nerve عصب بیناییعصب بينايي، در پشت شبكيه قراردارد كه سيگنالها را از سلولهاي فتورسپتور (گیرنده تصویر) به مغز منتقل مي كند . اين عصب پيام هاي بينايي را  از شبکيه به مغز ارسال مي كند. در بعضي ازبيماريها مانند مولتيپل اسکلروزيس يا همان MS ، مسموميت با الکل متيليک (الکل چوب)، آب سياه ، نوریت و نوروپاتی اپتیک و.... عصب بينايي آسيب مي بيند.   

عصب بینایی در پشت چشم قرار دارد. همچنین به آن عصب جمجمه ای دوم نیز گفته می شود.  وظیفه عصب بینایی انتقال اطلاعات بینایی از شبکیه به مراکز بینایی مغز از طریق امواج  الکتریکی است.

عصب بینایی از سلولهای گانگلیونی یا سلولهای عصبی ساخته شده است. این عصب از بیش از یک میلیون رشته عصبی تشکیل شده است. نقطه کور به دلیل عدم وجود سلولهای حساس به نور یا گیرنده های نوری در بخشی از شبکیه که عصب بینایی از چشم خارج می شود، ایجاد می شود.

عصب بینایی از دیسک بینایی آغاز می شود، ساختاری به قطر 1.5 میلی متر (0.06 اینچ) که در پشت چشم قرار دارد. دیسک اپتیک از همگرایی فیبرهای خروجی سلول های گانگلیونی (به نام آکسون) تشکیل می شود. وقتی عصب از پشت چشم خارج می شود از قسمت باقیمانده فضای کاسه چشم (سوراخ چشم) و از طریق کانال بینایی استخوانی عبور می کند تا به داخل جمجمه در قسمت جلویی مغز برسد.

در این مرحله عصب بینایی از هر چشم بهم می پیوندد و ساختاری به شکل X شکل به نام کیااسمای بینایی ایجاد می کند. در اینجا، تقریباً نیمی از رشته های عصبی هر چشم در همان طرف مغز ادامه می یابد و رشته های عصبی باقیمانده از طریق کیاسما عبور می کنند تا به فیبرهای چشم مقابل در طرف دیگر مغز متصل شوند. این آرایش برای حصول دید دو چشمی ضروری است. پس از کیاسمای بینایی، رشته های عصبی در مجاری بینایی به قسمت های مختلف مغز - عمدتا هسته های جانبی غشایی منتقل می شوند. فیبرهای حاصل از هسته های جانبی، انشابت اپتیکی را تشکیل می دهند که به سمت قشر بینایی واقع در لوب های پس سری در پشت مغز ادامه مسیر می دهند. برخی از رشته های عصبی بدون ورود به هسته های جانبی زانویی از مجرای بینایی خارج می شوند و در عوض وارد ساقه مغز می شوند تا اطلاعاتی را فراهم کنند که در نهایت اندازه مردمک را تعیین می کند.

شبکیه، دیسک بینایی، عصب بینایی، کیاسمای بینایی، راههای بینایی، انشعاب های اپتیکی و مراکز بینایی مغز از نظر توپوگرافی با مناطق خاصی از میدان بینایی متناظر بوده و مطابقت دارند. بنابراین، آسیب دیدن یا فشار بر قسمتهای خاصی از این ساختارها می تواند نقص مشخصه ای در میدان بینایی فرد ایجاد کند. فرد مبتلا ممکن است متوجه این نقائص  میدان بینایی باشد

 

                                                                   فیلم عصب بینایی optic nerve video                 

                                                                                                                                                                   

جراحیهای چشم