نحوه اصلاح بینایی با عینک و لنز

عينک و لنز تماسي از طريق افزايش و يا کاهش قدرت تمرکز قرنيه و عدسي چشم، عيوب انکساري را اصلاح مي کنند. قدرت لنزاصلاحي مورد نياز براي انداختن تصوير بر روي شبکيه بر حسب "ديوپتر" بيان مي شود. اين اندازه گيري را اغلب نمره عينک مي گوئيم.

اگر شما نزديک بين باشيد، قرنيه و عدسي چشمتان قدرت انکساري بيش از نرمال دارند و اشعه نور را جلوي پرده شبکيه چشم متمرکز مي کنند. عينک و لنز تماسي اين وضع را با کم کردن قدرت تمرکز طبيعي چشم جبران کرده و باعث عقب تر رفتن تصوير و افتادن آن بر روي پرده شبکيه چشم مي شوند. اگر شما نزديک بين باشيد، نمره عينکتان منفي ( مثلا 4.75- ديوپتر) خواهد بود.

اصلاح نزدیک بینی

اگر شما دور بين باشيد، عينک و لنز تماسي با اضافه کردن به قدرت انکساري چشمتان باعث جلوتر رفتن تصوير و افتادن آن بر روي پرده شبکيه چشم مي شوند. اين عمل نقطه کانوني چشم را به عقب يعني بر روي پرده شبکيه چشم منتقل مي کند. اگر شما دور بين باشيد، نمره عينکتان مثبت ( مثلا 4.75 ديوپتر) خواهد بود.                 

              اصلاح دوربینی               

اگر چشمتان دچارآستيگماتيسم باشد، شکل شيشه عينک طوري طراحي مي شود که انحناي غير طبيعي و نامساوي قرنيه جبران شده و اشعه نور در يک نقطه واحد بر روي پرده شبکيه چشم متمرکز شود.

جراحیهای چشم