عدسیهای چند کانونه (Multifocal lens)

عدسیهای دو کانونه  ( Bifocal lens )

Bifocal-Eyeglass

در این نوع عینک ها، برای دید دوراز قسمت فوقانی عدسی عینک و برای دید نزدیک از قطعه ی تحتانی عدسی عینک استفاده می شود. به قسمت تحتانی این عدسیها که مربوط به دید نزدیک است،  اصطلاحا سگمنت SEGMENT می گوئیم و در اشکال و اندازه های گوناگونی می باشد (شکل زیر). این عینک ها مورد استفاده کسانی قرار می گیرد  که نمی خواهند از دو عینک، یکی برای دید دور و یکی برای دید نزدیک استفاده نمایند. این عینک ها برای کسانی که شماره دو چشم اختلاف زیادی دارد و یا کسانی که دارای انحراف عمودی هستند، توصیه نمی شود؛ زیرا بیناییشان با مشکل مواجه خواهد شد.

         عدسی دوکانونه   عدسی دوکانونه   

فیلم عینک دو دید Bifocal eyeglass video

سگمانهای غیرمشابه

برای جبران انحراف خفیف عمودی چشم  می توان از اثر منشوری ایجاد شده توسط سگمنت های با اشکال متفاوت عدسیهای دو کانونه استفاده کرد. در صورتی که بیمار در مسیری غیر از مرکز اپتیکی سگمنت نگاه کند، سگمنت باعث اثر منشوری شده، که این اثر جدای از اثر منشوری عدسی دور، ایجاد می شود.

عدسیهای سه کانونه  ( Trifocal lens )

عینک سه کانونه Trifocal eyeglass 

 این نوع عدسیها از سه قسمت دید دور، میانی و نزدیک تشکیل شده است ؛ که قسمت دید میانی ونزدیک آن، مثل عدسیهای دو کانونه ، از سایر قسمتهای عدسی متمایز می باشد و در اندازه و اشکال متفاوتی وجود دارد (شکل زیر) از این عدسیهای سه کانونه ، کسانی استفاده می کنند که علاوه بر مشکل بینایی در دید دور و نزدیک، از دید میانی خوبی هم برخوردار نیستند.

عینک سه کانونه

همان طور که در شکل  (A) مشاهده می کنید، این یک عدسی سه کانونه است که در آن دو سگمنت بالاتخت (Flat top) ، در مقابل هم و در فاصله ی 13 یا 14 میلی متری همدیگر قرار گرفته است (Double D).

این نوع سه کانونه ها، بیشتر برای کسانی مورد استفاده واقع می شود که هنگام کار، از دو نقطه ی دید نزدیک، یکی در بالا و دیگری در پایین استفاده می نمایند و از فضای میان این دو سیگمنت نیز جهت دید دور بهره می گیرند. (مثل کسانی که با پانل های اطلاعاتی سر و کار دارند و یا مکانیک ها و کتابدارها).

گاهی اوقات، add در دو سگمنت یکی است و گاهی هم،  add سگمنت بالایی ممکن است که نصف سگمنت پایینی باشد. در بعضی از موارد ممکن است، کمتر از این هم بشود. که این موضوع، بستگی زیادی به شغل استفاده کننده دارد.

در شکل B ، شما یک عدسی چهار کانونه را مشاهده می کنید که علاوه بر استفاده از موارد فوق، شخص از یک دید میانی هم سود می برد. (تقریباً عملکرد یک عدسی تدریجی را دارا می باشد).

عدسی دو کانونه ای که در شکل C نشان داده شده، بیشتر مورد استفاده ی کسانی است که بخواهند از یک دید نزدیک وسیعتری برخوردار بوده و از یک سیگمنت بالا، جهت دید دور استفاده نمایند که دارای سیگمنت منفی باشد.

عدسی چندکانونه

 

جراحیهای چشم