شرايط چشمی معافيت از سربازي 

مشمولان مبتلا به بيماريهاي چشم و يا عوارض بينايي با توجه به نوع بيماري كه به آن مبتلا مي باشند از معافيت هاي مندرج در هر بند به شرح زير استفاده خواهند نمود:

چشم معاف از سربازی

توضيح:

  • - هيپرمتروپي = هيپرمتري = دوربيني
  • - ميوپي = نزديك بيني
  • - سيكلوپلژي كامل = معاينه چشم با قطره

بند1-هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل :

(هيپرمتروپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم ، با علامت منفي منظور شود ولي محاسبه نگردد.)

الف) هيپرمتروپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم:  معاف دائم

ب) هيپرمتروپي از 3  تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر هيپرمتروپي از 3  تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

بند2- ميوپي با سيكلوپلژي کامل :

(ميوپي با سيكلوپلژي كامل كه در صورت همراه بودن با آستيگماتيسم با علامت مثبت منظور شود ولي محاسبه نگردد.)

الف)ميوپي بيش از6 ديوپتر يك چشم : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي بيش از 8 ديوپتر يك چشم:  معاف دائم

ب)ميوپي از 3  تا 6 ديوپتر هر يك از چشمها : معاف از خدمات رزمي

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر ميوپي از 3  تا 8ديوپتر هر يك از چشمها: معاف از خدمات رزمي

ند3- آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط با سيكلوپلژي كامل :

(درآستيگماتيسم ساده، يا مركب يا مخلوط ميزان آستيگماتيسم بايستي بيش تر از اسفر باشد)

الف) مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 5 ديوپتر يک چشم : معاف دائم

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر مجموع ديوپتر آستيگمات ساده ، مركب يا مخلوط بالاي 7 ديوپتر يک چشم: معاف دائم 

ب) آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط  از3  تا 5 ديوپتر هر يك از چشمها  : معاف از خدمات رزمي

تبصره- براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر آستيگماتيسم ساده ، مركب يا مخلوط  از3  تا7 ديوپتر هر يك از چشمها  : معاف از خدمات رزمي

بند4- فقدان يك چشم يا آنكه يك چشم عملاً و يا دراثر بيماريهاي غير قابل علاج فاقد بينائي  (ديدكمتر از 10/1 و يا ميدان بينايي كمتر از 10 درجه) باشد  : معاف دائم

بند5 - اورام ملتحمه فصلي شديد  :  معاف از خدمات رزمي

بند6- بيماريهاي  ملتحمه و پلك از قبيل سيمبلفارون ، گزروزيس ، آنتروپيون و اكتروپيون :

الف) در دو چشم  : معاف دائم

ب ) در يك چشم  : معاف از خدمات رزمي

بند7- ناخنك پيشرفته كه تامركز قرنيه پيشرفت نموده باشد و با چشم غير مسلّح ديده شود :

الف ) در دو چشم  با اختلال در ميدان بينايي : معاف دائم

تبصره- دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

بند8- لك مركزي قرنيه:

الف) در صورتيكه وسيع باشد و مركز قرنيه را اشغال نموده باشد (لك وسيع در موقعي است كه بيش از3 ميليمتر مربع سطح قرنيه را پوشانيده باشد) :  معاف دائم

ب) در موارد خفيف تر :  معاف از خدمات رزمي

بند9- كراتيت هاي آنترستيسيل و ديستروفيهاي قرنيه يك يا دو چشم بااختلال در ديد : معاف دائم

بند 10 – كلوبوم مادرزادي مردمك :

الف) همراه با گرفتاري شبكيه (رتين ) : معاف دائم

ب) بدون گرفتاري شبكيه (رتين) : معاف از خدمات رزمي

بند 11- ايريدوسيكليت های شديد و مزمن يك يا دو چشم كه توليد چسبندگيهاي وسيع نموده باشد  : معاف دائم

بند 12- اكلوزيون وسيكلوزيون كامل مردمك يك يا دو چشم  : معاف دائم

بند 13- ايريدكتومي يا ايريدودياليز وسيع حاصل از حوادث يا اعمال جراحي :

الف) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض قرنيه يا عدسي توأم باشد  : معاف دائم

ب) در صورتيكه با كاهش ديد و عوارض توأم نباشد : معاف از خدمات رزمي

بند14- كاتاراكت مادرزادي ، ضربه اي ،  متابوليك و كاتاراكت عمل شده :  معاف دائم

تبصره- در صورتيكه بعداز عمل اختلال ديد ايجاد نكرده باشد ،  ‌براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر : معاف ازخدمات رزمي

بند 15- كدورتهاي عدسي كه ايجاد اختلال ديد در رتينوسكوپي نمي نمايد  : معاف از خدمات رزمي

بند 16- كدورت شديد زجاجيه يك يا دو چشم به علت بيماريهاي زمينه اي يا تروما  :  معاف دائم

بند 17- كوريورتينيت مركزي و يا منتشر مزمن يك يا دو چشم  : معاف دائم

بند 18- رتينيت پيگمانتوزا يا  رتينيتهاي غير پيگمانتوزا  يا آلبينيسم  : معاف دائم

 بند19- دژنرسانسهاي شبكيه و شب كوري به شرط اثبات توسط ERG  :

الف)با افت ولتاژ حداقل نصف ميزان طبيعي  : معاف دائم

ب) كمتر از نصف ولتاژ  : معاف از خدمات رزمي

تبصره- درخصوص شب كوري يا کور رنگي براي دارندگان مدارك کارشناسي و بالاتر  : معاف از خدمات رزمي

 بند20- لوكساسيون كامل ياناقص عدسي يالنتيكيونوس و يا فقدان عدسي يك چشم : معاف دائم

بند21 - انفصال شبكيه عمل شده و يا عمل نشده به هر علّت يك يا دو چشم  : معاف دائم

بند 22- آمبولي شريان شاخه اي يا مركزي و يا ترومبوز وريد شاخه اي يا مركزي و يا هر نوع واسكوليت مزمن يك يا دو چشم  : معاف دائم

بند 23- بيماريهاي ناحيه ماكولا و عصب باصره از قبيل آتروفي ، هيپوپلازي ، سوختگي ، سوراخ ماكولا، يا خونريزيهاي ناحيه ماكولا واسكارماكولا و آتروفي عصب باصره : معاف دائم

بند24- ميكروفتالمي يا بوفتالمي يك يا دو چشم  با اختلال بينايي يا کراهت منظر : معاف دائم

بند25- اگزوفتالمي هاي تومورال يا ضربان دار بعلت بيماريهاي سيستميك يا عروقي يك يا دو چشم :  معاف دائم

بند26- فلج كامل يك يا چند عضله چشم در صورتيكه استقرار يافته و دائمي باشد به شرطي كه اختلال ديد ايجاد كرده باشد :

الف) در دو چشم : معاف دائم

ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

بند27- افتادگي دائمي پلك ( در هر يك از چشمها ) در صورتيكه بيش از نصف مردمك چشم را پوشانيده باشد :

الف) در دو چشم : معاف دائم

ب ) در يک چشم : معاف از خدمات رزمي

بند28 - استرابيسم   : معاف از خدمات رزمي

 بند29- نيستاگموس دائمي و مشهود : معاف دائم

 بند30- گلوکوم با اثبات توسط تستهاي پاراكلينيك  معاف دائم.

بند 31- اجسام خارجي داخل كره چشم  غير قابل جراحي همراه با اختلال بينايي : معاف دائم

بند32- پيوند قرنيه : معاف دائم

بند 33- كراتوكونوس با تأييد يافته هاي پارا کلينيک از جمله orb scan يا پنتا کم يا  توپوگرافي قرنيه  :

الف) درصورتيكه با كراتومتري قابل اندازه گيري نباشد : معاف دائم

ب) در صورتيكه عارضة واضح قرنيه و اختلال ديد  ايجاد كرده باشد : معاف دائم

ج) در بقيه موارد : معاف از خدمات رزمي

بند 34- تومورهاي خوش خيم به هر صورت  : معاف از خدمات رزمي 

بند 35- آمبليوپي يك چشم يا دو چشم  : معاف از خدمات رزمي

بند 36 - خشكي چشم ها  به علت بيماريهاي سيستميك و مزمن : معاف از خدمات رزمي

بند37- مشمولين پزشک که از سلامتي کامل در خصوص هر يک از بيماريهاي فوق برخوردار نباشند (بيماري آنان در حد معافيت دائم باشد) ليکن قادر به طبابت در نيروهاي مسلح باشند : معاف از خدمات سنگين

بند38-  ساير بيماريها :

 الف) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته دوم  ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف از خدمات رزمي

 ب) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته سوم ماده 2  آيين نامه مي باشند : شش ماه  معاف موقت

ج) ساير بيماريهاي موضوع  اين بخش که منطبق با دسته چهارم ماده 2 آيين نامه مي باشند : معاف دایم 

این آیین نامه از ابتدای مرداد 1393 قابل اجراست.

برگرفته از سایت سازمان وظیفه عمومی ناجا

جراحیهای چشم