روش صحيح برداشتن لنزهاي تماسي نرم از چشم
Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم

1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.

 

  

  Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم

 

 2- پلک بالا را با انگشت دست چپتان نگهداريد. با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد.

 

Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم  

 

 

3- با انگشت اشاره و شست دست راستتان لنز را به ملايمت گرفته و از چشم خارج کنيد.برداشتن لنز تماسی نرمContact lens removal 

 

                                                                                  فیلم "نحوه برداشتن لنز تماسی نرم"                           

  
  

جراحیهای چشم