ما چطور می بینیم؟  

ما چطور می بینیم How can we see

ما چطور می بینیم؟ How do we see with our eyes 

چشم ها نوری را که اشیا منعکس می کنند می بینند. نور منعکس شده از طریق قرنیه و عدسی وارد چشم می شود و درشبکیه چشم متمرکز می شود. قرنیه با تغییر مسیر نور در زاویه ای که توسط انحنای قرنیه تعیین می شود، روند تمرکز را آغاز می کند. سپس لنز با تنظیم دقیق فوکوس، نور را بیشتر خم می کند. سلول های عصبی در شبکیه از طریق عصب بینایی انرژی نور را به مغز می فرستند.

ما چط.ر می بینیم؟ How we seeپس اشعه های نوری از طریق قرنیه، مردمک و عدسی وارد چشم می شوند. قرنیه، گنبد شفاف و مدوری است که قسمت رنگی چشم یعنی عنبیه را می پوشاند و مردمک در مرکز عنبیه به شکل دایره ای سیاه خودنمایی می کند. سپس نور از طریق زجاجیه که ژلی شفاف است و داخل کره چشم را پر کرده عبور می کند و به شبکیه که لایه ای حساس به نور بوده و پشت کره چشم را فرش می کند، می رسد.  لکه زرد یا ماکولا ناحیه بسیار کوچکی در مرکز شبکیه است که دید دقیق مرکزی ما را تامین می کند. ناحیه ای از شبکیه که اطراف لکه زرد را احاطه می کند، دید محیطی یا جانبی ما را ایجاد می کند.

شبکیه اشعه نور را به تحریکات الکتریکی تبدیل می کند که از طریق عصب چشم به مغز ارسال می شود و در مغز اشعه های نورانی به فرم تصاویر درک می شوند. قرنیه و عدسی با کمک به تمرکز نوری که وارد چشم می شود، نقش مهمی در وضوح بینایی ما دارند.  در واقع 70% قدرت انکساری چشم مربوط به قرنیه و 30% آن ناشی از عدسی است.                                                                                                                                   

                          فیلم نحوه دیدن چشم انسان  ?How Human Eyes see video                   

 

فیلم آناتومی و عملکرد چشم انسان Anatomy and Function of Human eyes video

 

جراحیهای چشم