روش صحيح برداشتن لنزهاي تماسي سخت از چشم 

 

 Contact lens removalبرداشتن لنز تماسی نرم1- قبل از برداشتن لنز، دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود.   

 

 

 Contact lens    برداشتن لنز تماسی

 

 

 

 2- گوشه خارجي پلک پايين را با انگشتتان به بيرون بکشيد. دست ديگرتان را زير چشمتان بگيريد و پلک بزنيد تا لنز بداخل دستتان پرتاب شود. 

 

فیلم "نحوه برداشتن لنز تماسی سخت"

 

جراحیهای چشم