فیلم های گلوکوم (آب سیاه)

                                                   فیلم عصب بینایی  Optic Nerve video                                          

فیلم جسم مژگانی Cilliary body video

 

فیلم گلوکوم یا آب سیاه چیست؟ What is Glaucoma

 

فیلم مروری کلی بر بیماری گلوکوم یا آب سیاه Glaucoma introducing video

 

فیلم نحوه جریان مایع داخل چشم و مکانیسم ایجاد آب سیاه Fluid circulation in the eye and  Cause of Glaucoma video

  

فیلم علل گلوکوم Cause of Glaucoma video

  

فیلم گلوکوم با زاویه باز Open Angle Glaucoma video

  

فیلم گلوکوم با زاویه بسته یا تنگ Closed or Narrow Angle Glaucoma video

  

فیلم گلوکوم ناشی از پوسته ریزی Pseudoexfollative Glaucoma video

  

فیلم فشار داخل چشم بالا Ocular Hypertension video

 

فیلم رسیک فاکتورهای گلوکوم یا آب سیاه Glaucoma Risk Factor video

 

فیلم مروری بر تست های تشخیصی گلوکوم یا آب سیاه Glaucoma Diagnostic Tests Video

 

آسیب عصب بینایی در بیماری آب سیاه ِا گلوکوم Optic Nerve Damage in Glaucoma

 

تغییرات غصب بینایی در بیماری گلوکوم یا آب سیاه Glaucoma Visual field Change

  

فیلم مرور کلی بر درمانهای بیماری آب سیاه یا گلوکوم Glaucoma treatment Overview video

  

فیلم نحوه درست استفاده از قطره های چشمی در بیماری آب سیاه یا گلوکوم Glaucoma Drops Video

  

فیلم بازسازی ساختمان زاویه چشم با تکنیک لیزر ترابکولوپلاستی در بیمار گلوکوم یا آب سیاه  Laser Trabeculoplasty video

 

فیلم سوراخ کردن محیط عنبیه برای درمان گلوکوم زاویه بسته YAG Laser Iridotomy for Closed or Narrow Angle Glaucoma video

 

فیلم عمل جراحی آب سیاه یا عمل ترابکولکتومی Trabeculectomy Surgery video

 

فیلم عمل جراحی گلوکوم با کارگذاری شانت یا دریچه Glaucoma Valve Surgery

 

فیلم عمل گلوکوم با کارگذاری ایمپلنت کلاژن Collagen Implant Glaucoma Surgery

 

جراحیهای چشم