روش صحيح گذاشتن لنزهاي تماسي سخت نافذ گاز در چشم

گذاشتن لنز تماسی سخت

 1- دست ها بطور کامل با آب و مايع دستشويي، شستشو و آبکشي شود. لازم نيست که دستتان را خشک کنيد؛ چون ممکن است پرز حوله به لنزتان بچسبد.  

    Hard Contact lensگذاشتن لنز تماسی سخت 

 

 

2- لنز را از جالنزي در آورده و مطمئن شويد که تميز است. 

 

 

  placement hard contact-lense

                                                                                                   3- چند قطره از محلول مرطوب کننده روي لنز بريزيد.  

  Hard Contact lensگذاشتن لنز تماسی سخت

 

 

4- لنز را روي انگشت اشاره دست راستتان طوري قرار دهيد که سمت مقعر آن بالا باشد ( افراد چپ دست روي انگشت اشاره دست چپ قرار دهند).   

 

   Hard Contact lensگذاشتن لنز تماسی سخت

5- پلک بالا را با انگشت دست چپتان بالا بکشيد.  با انگشت ميانه دست راستتان پلک پايين را بطرف پايين بکشيد. 

 

 

  Hard Contact lensگذاشتن لنز تماسی سخت

 

6- در حاليکه هر دو چشمتان باز است، مستقيم به سمت روبرو نگاه کنيد و لنز را به آرامي روي سطح چشمتان بگذاريد- پلک ها را به آرامي رها کرده و چشمانتان را ببنديد.   

 

فیلم "نحوه گذاشتن لنز تماسی سخت Hard contact lenses placement video"                                                                    

 
7- اگر بعد از گذاشتن لنز تماسی سخت، لنز در مرکز قرنیه قرار نگرفت و یا به یک طرف جابجا شد طبق فیلم زیر می توان آنرا به روی قرنیه برگرداند
 

فیلم "نحوه گذاشتن لنز تماسی سخت در مرکز قرنیه  hard contact lenses recentration video"

 

جراحیهای چشم