فیلم های آموزشی عیوب انکساری Refractive Errors videoes

 فیلم عیوب انکساری چشم                                                                               فیلم نزدیک بینی                                                                  فیلم دوربینی Hyperopia Video
         

 
فیلم آستیگماتیسم Astigmatism Video                                              فیلم علت آستیگماتیسم Astigmatism Causes Video                         فیلم پیرچشمی Presbyopia Video
           
 

جراحیهای چشم