فیلم های قوز قرنيه یا کراتوکونوس Keratoconus  

 فیلم ساختمان قرنیه Cornea video

فیلم قوز قرنیه یاکراتوکونوس چیست؟   

فیلم مروری کلی بر قوز قرنیه

فیلم مروری کلی بر درمانهای جدید قوز قرنیه 
 
 

فیلم "روش کراس لینکینگ در درمان قوز قرنیه" Collagen cross linking for keratoconus video

فیلم کارگذاری رینگ های داخل قرنیه ای INTACS به روش معمول

 

فیلم کارگذاری رینگ های داخل قرنیه ای INTACS با لیزر فمتو سکند

فیلم  کار گذاری انواع رینگ های داخل قرنیه ای در درمان کراتوکونوس

intracorneal ring for keratoconus treatment video
 
 

 

 فیلم های "کرافلکس در درمان قوز قرنیه"

 فیلم کرافلکس چیست؟

فیلم عمل جراحی کرافلکس

فیلم نتایج عمل کرافلکس

فیلم جراحی کارگذاری لنز آرتیزان Artisan phakic IOL implantation video

فیلم  انیمیشن جراحی کارگذاری لنز آرتیفلکس Artiflex phakic IOL implantation animation video 

فیلم کارگذاری رینگ های داخل قرنیه ای INTACS به روش معمول

فیلم کارگذاری رینگ های داخل قرنیه ای INTACS با لیزر فمتو سکند

فیلم  کار گذاری انواع رینگ های داخل قرنیه ای در درمان کراتوکونوس
intracorneal ring for keratoconus treatment video

 فیلم جراحی کارگذاری لنز فیکیک اتاق خلفی Implantable contact lens or PC phakic IOL implantation video 


 فیلم جراحی اصلاح آستیگماتیسم توام با عمل آب مروارید در قوز قرنیه  Astigmatism correction and cataract surgery in keratoconus video 


فیلم مروری کلی بر پیوند قرنیه

     انیمیشن پیوند لایه ای قرنیه   Lamellar corneal transplant animation video  


جراحی زنده پیوند لایه ای  قرنیه   Lamellar corneal transplant video 

انیمیشن پیوند کامل قرنیه   Full thickness corneal transplant animation video 

 فیلم "روش ترکیب لیزر ترانس اپیتلیال و کراس لینکینگ در درمان قوز قرنیه" Collagen cross linking for keratoconus video

   

جراحیهای چشم