روش تميز کردن لنز تماسي سخت نافذ گاز

تميز کردن لنز تماسی سخت شامل سه مرحله است: پاک کردن، شستشو و ضد عفوني

contact lens cleaningl

 

 1- پاک کردن- پس از درآوردن لنز از چشم، قطره اي از محلول پاک کننده را داخل سطح مقعر لنز بريزيد.

  

hard contact lens-cleaningl

 

 

2- لنز را بين کف يک دست و انگشت اشاره دست ديگرتان به آرامي مالش دهيد تا رسوبات سطح پشتي لنز بخوبي پاک و براشته شود.  

 

 شستشوی لنز تماسی

3- شستشو- پيش از گذاشتن لنز در جالنزي، بدقت آنرا با محلول شستشو دهنده آبکشي کنيد.

 

  

 ضد عفونی کردن لنز تماسی 

4- ضد عفوني کردن- پس از پاک کردن و شسبشوي دستي، لنز را به مدت چند ساعت در جالنزي محتوي محلول ضد عفوني کننده قرار دهيد تا رسوبات پروتييني روي آن برداشته شود.

  

فیلم "تميز کردن لنز تماسي سخت "                               

 

جراحیهای چشم