عوامل زمینه ساز آب سیاهGlaucoma Risk Factors

عوامل زمینه سازآب سیاهglaucoma-risk-factorsچه کسانی مستعد گلوکوم یا آب سیاه هستند؟

بعضی از افراد در خطر بیشتری برای ابتلا به آب سیاه یا گلوکوم هستند.عوامل خطرساز برای گلوکوم عبارتند از:

در باره احتمال ابتلا به آب سیاه با چشم پزشکتان مشورت کنید. افرادی که بیشتر از یک عامل خطر ساز بالا را داشته باشند، در خطر بیشتری برای ابتلاء به آب سیاه هستند. 

فیلم رسیک فاکتورهای گلوکوم یا آب سیاه Glaucoma Risk Factor video

جراحیهای چشم